Wikia

Farscape Encyclopedia Project

Alloway, Masata

1,920pages on
this wiki
Talk0

Alloway, Masata was an Acquaran greeting referring to their spiritual leader, Masata. ("Jeremiah Crichton")

Around Wikia's network

Random Wiki